امور اجرائیات و دفتر موسسه:

  • حضور مستمر در محل موسسه در ساعات اداری و غیر آن (بنا به دستور مدیرعامل یا بر حسب نیاز و ضرورت کاری)
  • پاسخ اولیه به مراجعه کنندگان حضوری و تلفنی و ارجاع موارد لازم به مدیرعامل یا واحدهای مربوطه.
  • پاسخ‌گویی اولیه به ارتباطات و انعکاس موارد مختلف به مدیرعامل و واحدهای ذبریط.
  • ارجاع مکاتبات و… به مدیر عامل و واحدهای ذیربط.
  • پیگیری برگزاری جلسات مختلف، ارسال دعوتنامه ها و تنظیم صورت‌جلسات مربوطه.
  • پیگیری برگزاری جلسات مختلف کمیته ها و دعوت از اعضا برای حضور به موقع.
  • پیگیری امور اداری خیریه در دستگاههای بیرونی (وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارایی ، بانکها و…)
  • پیگیری و انجام امور مددجویان در حوزه مسکن، اشتغال، تولید وصول مطالبات و…
  • خرید و تهیه اقلام و ملزومات مورد نیاز موسسه.
  • مدیریت تهیه، بسته بندی و ارسال اقلام و ارزاق مددجویان اعم از ذبح قربانی، کارت فروشگاهی، برنج و…
  • انبار داری و انبار گردانی و ایفای نقش امین اموال
  • دریافت، ساماندهی و اعتبارسنجی خد.مات و هدایای غیرنقدی خیرین اعم از اثاثیه، پوشاک، مواد غذایی و…. و ارائه گزارش آن به حسابداری و مددکاری