بازرسان توسط هیات امنا موسسه خیریه محبان انتخاب می‌شوند که وظیفه آنان به قرار زیر است:

    • ۱ـ بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیأت مؤسس.
    • ۲ـ مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطّلاع هیات امنا.
    • ۳ـ گزارش هرگونه تخلّف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
    • ۴ـ اظهار نظر درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و گزارشاتی که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در اختیار هیات امنا گذاشته است.
    • ۵ـ سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرسان قرارداده و یا قرار می‌دهد.