مدیر عامل

اختیارات و وظایف مدیر عامل در چهارچوب اختیارات و مصوبات هیأت مدیره توسط هیأت مذکور تعیین می‌گردد.

مدیر عامل کنونی موسسه خیریه محبان: آقای محمد جعفر درخشان نظری

مدیرعامل محبان شرح وظایف زیر به عهده دارد:

  • ۱ـ نمایندگی قانونی خیریه در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
  • ۲ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات هیأت مدیره.
  • ۳ـ نگه داری از اموال، دارایی ها، حساب ها، اسناد و دفاتر خیریه.
  • ۴ـ اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد.
  • ۵ـ ارائه پیشنهادهای لازم به هیأت مدیره در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی فعالیت‌های خیریه به منظور ارائه به هیأت امنا.
  • ۶ـ تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه و گزارش سالانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی.
  • ۷ـ تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم‌گیری در هیأت مدیره.
  • ۸ـ نظارت، پیگیری و ایجاد هماهنگی در فعالیت بخش‌‌های مختلف، شعب، نمایندگی‌ها و دفاتر خیریه.
  • ۹ـ پیشنهاد برگزاری جلسه هیأت مؤسس به هیأت مدیره با ذکر علل موجّه.
  • ۱۰ـ انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقرّرات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.