مددجویان در مرحله‌ی ابتدایی، باید به موسسه معرفی شوند که این امکان فقط از طریق ۵ مسیر زیر میسر می‌شود.

۱)ارجاع از طریق هیات امنا، هیات مدیره و کارکنان خیریه

۲)ارجاع از طریق جامعه‌ی خیرین و حلقه‌های نیکوکاری.

۳)ارجاع از طریق سایر موسسات، سازمان‌ها و نهادهای خیریه

۴)ارجاع از طریق مراجعه به سامانه‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی

۵) ارجاع از طریق مراجعه حضوری و تلفنی

پس از معرفی مددجویان، مرحله‌ی تحقیق آغاز می‌شود. در ابتدا با تماس مددکاران و مصاحبه‌ی کامل تلفنی با مشخص شدن صحت و سقم ادعای فرد، مرحله بازدید و تشکیل اولیه پرونده آغاز می‌گردد و در شورای مددکاری مطرح شده و در صورت تایید مددجو توسط مدیریت، مددجو جذب خیریه شده و روند رسیدگی آغاز می‌گردد و در حوزه‌های زیستی ۹ گانه موسسه، خدمات رسانی انجام خواهد شد.