هیات مدیره

بر اساس رویه قانونی و ابلاغیه وزارت کشور و ثبت شرکتها، همه موسسات خیریه لازم است دارای یک هیات مدیره بوده تا روند امور اجرایی را مدیریت و نظارت کنند. بر همین اساس امور اجرایی و تصمیم گیری‌های مختلف در موسسه خیریه محبان با خرد جمعی و دانش هیات مدیره انجام می‌گیرد. اعضا هیات مدیره محبان داوطلبانی هستند که با دانش و درایت خود، محبان را در رسیدن به یک سازمان متعالی هدایت می کنند.

شرح وظایف هیات مدیره موسسه خیریه محبان

هیأت مدیره محبان نیز شرح وظایف زیر را بر عهده دارد:

  • ۱ـ انتخاب رییس و نایب رییس هیأت مدیره
  • ۲ـ انتخاب مدیرعامل
  • ۳ـ حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول
  • ۴ـ رسیدگی به حساب‌ها
  • ۵ـ پرداخت دیون و وصول مطالبات
  • ۶ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی
  • ۷ـ افتتاح حساب در بانک‌ها
  • ۸ـ انجام تشریفات قانونی و تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی
  • ۹ـ تعیین وکیل و عزل آن
  • ۱۰ـ قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه)