واحد اداری و مالی موسسه خیریه محبان

واحد اداری و مالی:

 • انجام امور حسابداری و ثبت و ضبط حساب‌ها و امور دریافت‌ها و پرداخت‌ها
 • مغایرت گیری و تهیه گزارشات مورد نیاز خیریه
 • انجام امور حسابداری بازارچه خیریه و تنظیم حساب های آن
 • پیگیری اقساط معوقه وام ها و سایر مطالبات و تسویه حساب وجوه خیرین
 • پیگیری و شناسایی واریز کنندگان وجوه خیرین به حساب خیریه
 • ثبت اعتبار سنجی مستمر از خدمات ارائه شده و اقلام اهدایی در سامانه‌ها
 • بررسی آخرین وضعیت قوانین و مقررات مربوط به مالیات و… خیریه‌ها
 • انجام مکاتبات با مراکز و اشخاص مختلف
 • بروزسانی مستمر و نگهداری پرونده‌ کارکنان و تکمیل مدارک و مستندات
 • ثبت واریزی‌های خیرین در سامانه‌ها و احصای نیت آنان و ارسال پیامک تشکر
 • بهره برداری و مدیریت سامانه انبار
 • جمعداری اموال و دارایی های ثابت و تعیین امین اموال
 • بهره برداری مستمر و مدیریت سامانه حقوق و دستمزد
 • بهره برداری مستمر و مدیریت سامانه حضور غیاب
 • بروزرسانی مستمر و پرداخت حقوق کارکنان