واحد اقتصادی موسسه خیریه محبان

  • شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خیریه در حوزه‌های اشتغال و تولید با استفاده از وجوه قابل تصرف
  • سرمایه‌گذاری در حوزه پرورش دام، طیور، درمان، بهداشت، درمان و مسکن مددجویان با استفاده از ظرفیت حمایتی خیرین و وجوه قابل تصرف خیریه
  • شرکت در مزایده‌های ثروت آفرین با استفاده از فرصت‌های پیش رو برای تامین مالی خیریه