واحد مناطق محروم موسسه خیریه محبان

_
واحد مناطق محروم
  • تهیه و تدوین و اجرای برنامه جامع حضور خیریه محبان در مناطق محروم
  • تهیه و تدوین اولویت‌های زیستی جهت تخصیص اعتبار به مناطق محروم از سوی خیریه
  • تهیه و تدوین برنامه اشتغال‌زایی در مناطق محروم در اولویت خیریه
  • تدوین برنامه‌های ساخت، نوسازی و تجهیز مدارس مناطق محروم در اولویت خیریه
  • حمایت نقدی و غیرنقدی از دانش آموزان و خانواده‌های آنان در مناطق محروم اولویت خیریه
  • حمایت نقدی و غیرنقدی در حوزه‌های بهداشت، درمان، مسکن و اشتغال از خانواده‌های تحت پوشش خیریه
  • حمایت نقدی و غیرنقدی از دانش آموزان و دانشجویان نخبه و خانواده‌های آنان در مناطق محروم اولویت خیریه