واحد  IT  موسسه خیریه محبان

واحد IT
  • نگهداری و به روزرسانی سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزارهای خیریه
  • استقرار، راه‌اندازی و راهبری سامانه خیریه
  • استقرار، راه اندازی و راهبری سایت خیریه
  • راهبری اپلیکیشن نیکوکاری خیریه و توسعه بارگذاری آن در نزد خیرین
  • ارتقای سطح دانش کارکنان در استفاده از ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری